Oseriöst när Löfven pratar näringspolitik

Den stora frågan är vad Löfvens innovationsråd kommer att leda till, då Sveriges konkurrenskraft och innovationsklimat kraftigt kommer att försämras av regeringens egen politik, skriver Tomas Tobé och Lars Hjälmered.

Idag träffades Löfvens innovationsråd för första gången på Harpsund. Förslaget om ett innovationsråd är ett gammalt förslag som Socialdemokraterna pratat om i flera år.

Trots detta har det ändå tagit regeringen flera månader att få det på plats. Den stora frågan är nu vad rådet kommer att leda till, då Sveriges konkurrenskraft och innovationsklimat kraftigt kommer att försämras av regeringens egen politik.

Svenska företag konkurrerar i dag med entreprenörer och innovationer från hela världen. Det ställer höga krav på ett tryggt investeringsklimat, goda villkor för forskning och utveckling samt förutsättningar för att företag ska kunna anställa och växa.

I dag upplever många företagare problem med komplicerade regelverk och att allt för mycket tid går åt till administration. Samtidigt är skatterna på företagande högre än i många andra jämförbara länder. Allt detta försvårar möjligheten för tillväxt och utgör hinder för att snabbt kunna ta sig ut på andra marknader. Nya Moderaterna och Alliansen har därför arbetat långsiktigt för att skapa ett bättre innovations- och företagsklimat. Ett arbete som bland annat lade grunden för att det finns 200 000 fler företag i Sverige i dag jämfört med 2006. Det är nu avgörande att fortsätta hitta lösningar för att fler företag ska välja jobbskapande investeringar i Sverige, framför andra länder.

Stefan Löfven är däremot inte seriös när han talar om innovations- och näringspolitik. De få förslag den passiva regeringen har gått fram med handlar om hur det ska bli dyrare att arbeta, anställa och driva företag. I den budget regeringen presenterade i höstas var skattehöjningarna som drabbar jobb och företag 40 gånger högre än satsningarna på företagande. Det är svårt att tro att det är en sådan politik som kommer att efterfrågas på mötena med innovationsrådet.

Det går även att dra paralleller till ett annat av Löfvens projekt – den forskningskommission som Socialdemokraterna tillsatte 2013. När Mårten Palme presenterade kommissionens arbete tog Löfven avstånd från rapporten för att den inte överensstämde med hans egen politik. Det reses därför vissa frågetecken om hur Löfven kommer att hantera avgörande frågor i innovationsrådet.

Sverige behöver en regering som agerar här och nu, inte en regering som skjuter upp viktiga beslut på framtiden. I Alliansens budget, som riksdagen röstade igenom i höstas, finns flera förslag för att fortsatt stärka företagsklimatet i Sverige. Det handlar om att se över hur regelverket för personaloptioner kan förbättras och hur fler företag ska undantas från kravet på revisionsplikt. Vi vill korta handläggningstiden för tvistemål och se krav på att alla myndigheter och kommuner sätter en tydlig tidsgräns för handläggningstider. För att sänka företagens kostnader för sjuklöner har ett nytt högkostnadsskydd, som är särskilt förmånligt för de små och medelstora företagen, införts.

Nya Moderaterna är också tydliga med att jobben och industrins villkor måste prioriteras i energiöverenskommelsen och att vi inte kommer att acceptera en uppgörelse som förbjuder ny kärnkraft. Industrins försörjningstrygghet är en förutsättning för att bibehålla goda villkor för företagande och konkurrenskraft i hela Sverige.

Stefan Löfven borde fokusera mindre på ord som innovationsråd, industrikansler och innovationskatapulter och mer på politikens innehåll för att möta Sveriges framtidsutmaningar.

Tomas Tobé (M)
Partisekreterare

Lars Hjälmered (M)
Näringspolitisk talesperson

Läs artikeln: http://www.expressen.se/debatt/oseriost-nar-lofven-pratar-naringspolitik/

Mall för att skriva motioner till stämman!

Här finner Du en pdf med tips på hur du skriver en motion till förbundsstämman.

Sista motionsdag är satt till den 27 mars och motionerna skall vara inlämnade i digital form. Se kallelsen som ligger på förbundets hemsida.

 

För mallen, Tips på upplägg för att skriva en motion

Sverige kan mer – Nya Moderaternas politiska arbetsgrupper!

Sverige kan mer txt blå 403x403

 

Nya Moderaterna inleder nu ett omfattande utvecklingsarbete. För att kunna genomföra vårt politiska förnyelsearbete på ett relevant och trovärdigt sätt krävs en ordentlig analys av Sveriges huvudutmaningar.

Partistyrelsen har därför tillsatt sex arbetsgrupper med uppgiften att ta fram utmaningsrapporter i syfte att kartlägga de viktigaste politiska prioriteringarna på respektive område inför valet 2018:

  • Ansvar för ekonomin, fler i arbete och växande företag, ordförande Ulf Kristersson
  • Stärkt integration i ett öppet Sverige, ordförande Elisabeth Svantesson
  • En trygg välfärd – i hela landet, ordförande Peter Danielsson
  • Ett modernt arbetsliv, ett jämställt och tolerant Sverige, ordförande Anna König Jerlmyr
  • Säkerhet i en orolig tid, ordförande Hans Wallmark
  • Trygghet mot brott i hela Sverige, ordförande Beatrice Ask

Direktiven för arbetsgrupperna bifogas och kan läsas i sin helhet här: Sverige kan mer

Filen finns att hämta här i PDF: sverige_kan_mer_direktiv_och_arbetsgrupper

Välkommen till Sverigedagen!

Lördagen den 7 mars 2015 träffas vi på Kistamässan utanför Stockholm för att diskutera Sveriges framtidsutmaningar. Konferensen är en del av Nya Moderaternas viktigaste händelser under året och vänder sig till alla moderater som är aktiva i föreningar eller har förtroendeuppdrag runt om i landet.

Läs mer HÄR!

Sverige kan mer!

Partiordförande Anna Kinberg Batra beskriver Sveriges resa under de senaste 100 åren samt de kommande utmaningarna för landet såväl som för Moderaterna!

(null)

Förbundsstämman 2015

Till:
Partiföreningsordförandena i Jönköpings län

Härmed kallar Moderata Samlingspartiet i Jönköpings län valda ombud samt

övriga intresserade till länsförbundsstämma den 9 maj 2015.

 

Datum:         9 maj 2015

Plats:            Gislaved

Klockan:      09.30 – (detaljprogram skickas ut med handlingarna)

 

Enligt stadgan, §6 mom. 3. sammanträder länsförbundsstämman på kallelse av förbundsstyrelsen. Kallelsen skall utsändas till partiföreningarna senast åtta (8) veckor före stämman. Protokollsutdrag som visar vilka som utsetts till ombud för föreningen SKALL vara förbundet tillhanda senast tre (3) veckor före stämman d v s den 20 april. Där skall även ersättarna vara upptagna. Sista dag således för partiföreningar att hålla årsmöte är den 17 april.

Motioner till länsförbundsstämman skall vara länsförbundets styrelse tillhanda senast den 27 mars i digital form, det finns en mall på förbundets hemsida.

Fjorton (14) dagar före stämman skickas handlingarna ut till de av föreningen valda ombuden. Om inte föreningen skickat in protokollsutdrag eller årsmötesrapport som visar valda ombud utsändes samtliga handlingar till ordföranden i partiföreningen.

Varmt välkomna!

 

Länsförbundsstyrelsen

Moderata Samlingspartiet i Jönköpings län

Så vill vi utveckla Nya Moderaternas politik

annakinbergbatra_affischtomas_tobe

Sverige kan mer, och nu börjar Moderaternas utvecklingsarbete för en politik som ger svar på fler av väljarnas frågor. Bättre integration, fler i arbete och högre nationell säkerhet är några av våra huvudpunkter, tillsammans med fortsatt ansvarsfull ekonomisk politik, skriver Anna Kinberg Batra och Tomas Tobé på Dagens Nyheters debattsida.

 

Nu tar vi nästa steg med Nya Moderaterna. Den politiska hösten visar på betydelsen av att vara förberedd. Samtidigt ska vi vara ärliga. Nya Moderaterna och Alliansen förlorade valet i september. Vi hade inte tillräckligt bra svar på de frågor väljarna ställde.

 

Vi är i början av en ny mandatperiod och vårt parti står inför ett omfattande förnyelsearbete. För att kunna genomföra vår politikutveckling på ett relevant och trovärdigt sätt krävs nu en ordentlig genomgång av vilka Sveriges huvudutmaningar är på några prioriterade områden.

 

Vår utgångspunkt är att Sverige kan mer. Sverige är ett bra land, men det finns saker som inte fungerar. Det finns potential i vårt land som inte alltid tas tillvara. När Sverige förändras måste vi som parti förändras för att fortsätta vara framtidsinriktade. Vår egen politik behöver utvärderas och prövas.

 

Nya Moderaterna är starkare än de gamla Moderaterna. Vi har under regeringsåren lagt grunden till den positiva utveckling Sverige haft sedan 2006. Den breda uppgången på arbetsmarknaden och att vi har bland Europas starkaste offentliga finanser är tydliga resultat av våra reformer. Men vi har som parti lärt oss, av såväl valvinster som förluster, att vi behöver vara förberedda för att ta ansvar för Sverige. Det är tydligt att ett stort arbete nu ligger framför oss för att vända dagens utmaningar till möjligheter. Följande områden kommer att vara utgångspunkten för vårt utvecklingsarbete.

 

Den ansvarstagande ekonomiska politiken ska värnas, samtidigt som arbetslinjen måste utvecklas. Vi kommer fortsatt prioritera ansvar för budgetdisciplin och ordning och reda i de offentliga finanserna. Detta är särskilt viktigt när ökad konkurrens, omvandlingstryck och globalisering har stor inverkan på vår arbetsmarknad och ekonomi. Samtidigt är det tydligt att jobbpolitiken mycket bättre måste anpassas till de särskilda problem vi ser i dag.

 

Trots ökad sysselsättning står Sveriges arbetsmarknad inför stora svårigheter. Alltför många människor har svårt att få ett jobb. I stor utsträckning handlar det om unga utan gymnasieutbildning, utrikes födda och människor med nedsatt arbetsförmåga. Nya Moderaterna måste bättre kunna svara på vilka insatser som bäst sänker trösklarna och breddar vägarna till att få ett jobb.

 

Grunden för fler jobb är att fler vill anställa, starta och driva företag. Då ska möjligheterna till tillväxt och villkoren för att anställa vara goda. Svenska företag behöver snabbt kunna ta sig ut på andra marknader, utan för många hinder. Vi måste kunna svara på hur svenska företag ska ges goda förutsättningar att klara sig i en tilltagande internationell konkurrens.

 

Ett öppet Sverige kräver bättre integration. Krig, konflikter och oroligheter runt om i världen orsakar i dag de kraftigaste flyktingströmmarna sedan andra världskriget. I en orolig omvärld söker sig många till Sverige vilket innebär ett högt migrationstryck på vårt land. Det är tydligt att kvaliteten och effektiviteten i integrationsarbetet måste höjas. Arbetslösheten bland utrikes födda är fortsatt hög och många fastnar i bidragsberoende. Det är inte bara en förlust för den enskilde utan en förlust för Sverige när samhället misslyckas att ta till vara människors potential. Det är avgörande att kommunernas förutsättningar förbättras och underlättas när det gäller mottagande och lokala integrationsinsatser. Att ta ansvar för öppenheten är också att ta ansvar för att den fungerar för alla.

Välfärden ska vara trygg – i hela landet. Det finns en oro hos många människor i dag att välfärdens verksamheter inte fungerar som bäst när man behöver dem. Vi behöver utveckla vår politik för att möta sjunkande kunskapsresultat i skolan, tillgänglighetsproblem i sjukvården och kvalitetsbrister i äldreomsorgen.

 

Valfrihet är i dag en naturlig del i människors vardag, men en välfärd med en mångfald av utförare ställer mycket höga krav på arbetet med att garantera en likvärdigt hög kvalitet inom alla verksamheter – och hela landet. Människor kommer alltid att välja olika, men orättvisor måste motverkas genom att ständigt förbättra resultaten hos samtliga aktörer. Det ska vara ordning och reda i vår gemensamma välfärd.

 

Arbetslivet behöver bli modernare och fungera för fler. Jämställdhet främjas av en politik som värnar jobben och som stärker drivkrafterna för att arbeta och möjligheter till egen försörjning. Både män och kvinnor behöver bättre möjligheter för att underlätta livspusslet, att få vardags- och arbetslivet att gå ihop.

 

Arbetet för att alla ska kunna komma till sin rätt på arbetsmarknaden behöver också stärkas. För att nå dit behöver en ökad psykisk ohälsa och långa sjukskrivningar motverkas. Det krävs tillika att vi kommer till rätta med den diskriminering och intolerans som många möter i arbetslivet på grund av sexuell läggning, etnisk bakgrund, religiös tillhörighet eller hur man valt att leva sitt liv.

 

En orolig omvärld kräver bättre säkerhet. Säkerhetsläget i omvärlden har försämrats och en större osäkerhet har vuxit fram i vårt närområde. Den ryska aggressionen i Ukraina tillsammans med ökad militär aktivitet i Östersjöområdet har skapat en större osäkerhet i Sveriges närhet. Det är viktigt att det förändrade säkerhetsläget vägs in i det fortsatta arbetet med att utveckla Nya Moderaternas säkerhets- och försvarspolitik.

 

Klimat- och miljöfrågor innebär nya prövningar för kris- och säkerhetsberedskapen och kräver utvecklade svar.

 

Tryggheten från brott måste öka i hela Sverige. För att öka tryggheten krävs arbete på alla nivåer. Kommunala myndigheter, organisationer, företag och polisen måste samverka. Brottsoffer måste få bättre stöd och hjälp. Det krävs ytterligare insatser för att motverka våld i nära relationer och sexualbrott.

 

Den ökade radikalisering som växer fram bland extrema grupper utmanar tryggheten i vårt samhälle. Vi behöver öka kunskapen och förbättra våra tillvägagångssätt för att motverka denna negativa utveckling. I detta perspektiv är det lokala förebyggande arbetet med unga människor särskilt viktigt.

 

Bättre svar på alla dessa områden kommer att krävas för att Nya Moderaterna ska kunna svara upp mot de utmaningar Sverige står inför. Vi ser fram emot att nu inleda det arbetet tillsammans med engagerade moderater i hela landet.

 

Utveckling och förnyelse i dessa frågor är även en förutsättning för möjligheterna att tillsammans med Alliansen åter söka väljarnas förtroende med en politik som fokuserar på ett Sverige som kan mer. Då kan vårt samhälle bli starkare och bättre för alla.

 

Anna Kinberg Batra (M), partiordförande 

Tomas Tobé (M), partisekreterare

 

 

Länk till artikeln: http://www.dn.se/debatt/sa-vill-vi-utveckla-moderaternas-politik/

Nya Moderaterna inleder politiskt utvecklingsarbete

Nya Moderaterna står inför ett omfattande förnyelsearbete. Därför tillsätts sex nya arbetsgrupper. Utgångspunkten är att Sverige är ett bra land, men att mycket kan bli bättre. I flera delar av samhället finns utmaningar som rätt hanterade innebär stora möjligheter. Det är genom att tillvarata den potential som finns i vårt land som Sverige kan utvecklas. Sverige kan mer.

 

Följande områden kommer att vara utgångspunkten för vårt förnyelesearbete:

 

– Ansvar för ekonomin, fler i arbete och växande företag

– Stärkt integration i ett öppet Sverige

– En trygg välfärd – i hela landet

– Ett modernt arbetsliv, ett jämställt och tolerant Sverige

– Säkerhet i en orolig tid

– Trygghet från brott i hela Sverige

 

Arbetsgrupperna har fått i uppdrag att utveckla partiets politik på dessa områden för att Nya Moderaterna bättre ska kunna möta de utmaningar som Sverige står inför. 

Bilder från partistämman 10 januari 2015

Lördagen den 10 januari hölls det en extra partistämma i Solna för att välja ny partiledare till Moderaterna. Anna Kinberg Batra blev som första kvinna vald till partiordförande för moderaterna och därmed också nästa statsministerkandidat. Stämman avtackade också Fredrik Reinfeldt ordentligt efter 12 år som partiordförande. Nedan kan ni se lite bilder som är tagna av vår egen hovfotograf Malin Wengholm.

 

 

DSC00923 DSC00915 DSC00925 DSC00935 DSC00941 DSC00958 DSC00963 DSC00969DSC00948

”Välj inte ett parti vars idéarv orsakat så mycket lidande”

Lär av historien. Många som väljer SD gör det nog som missnöjesyttring snarare än att de delar det nästan fascistiska idéarvet i partiets botten. Men extremistiska tolkningsramar riskerar att normaliseras om SD får stort stöd. Anständiga medborgare ger helt enkelt inte sin röst till en sådan rörelse, skriver Carl Bildt på DN Debatt.

Vi står i Europa inför några av våra största utmaningar sedan andra världskrigets slut. Dessa utmaningar måste tyvärr betecknas som existentiella hot.

Öster om EU har en rödbrun och alltmer aggressiv och våldsbenägen revisionism vunnit ny kraft. Söder om EU ser vi ett politiskt, ekonomiskt och socialt sammanbrott. Samtidigt måste hela EU fullfölja reformpolitiken för att slutföra återhämtningen efter Europas värsta ekonomiska kris sedan 1930-talet.

Dessa utmaningar kräver starka och målmedvetna regeringar med ett brett folkligt stöd.

Samtidigt har den auktoritära utmaningen på senare år fått en ny dimension även i vårt land. Tidigare har den handlat om att rida spärr mot kommunismen. Nu ser vi framväxten av nationalpopulistiska partier som Nationella fronten i Frankrike och Sverigedemokraterna i Sverige.

De uppmärksammade demonstrationerna i Malmö och Stockholm har riktat fokus på framför allt Svenskarnas parti. Vi är många som känner stark avsmak inför dessa marginella organisationer, deras åsikter och metoder. Men det är viktigt att konstatera att de utgör randföreteelser.

Desto större konkret oro finns det anledning att känna över Sverigedemokraterna. Partiets krav på stängda gränser är tondöva inför den oroliga omvärld som vi nu ser. Och på sikt skulle en strypt invandring skada Sveriges ekonomi och samhälle. Men utöver detta uppenbara innebär det även flera andra konkreta faror för Sverige när Sverigedemokraterna verkar kunna få relativt stort stöd i valet.

En fara är att det skulle leda till politisk oreda.

De flesta som överväger att rösta på Sverigedemokraterna gör det nog som en missnöjeshandling, snarare än att de delar det nästan fascistiska idéarv som ytterst finns i delar av botten av detta parti. Men alla ska ha klart för sig att missnöjesröstandet har ett pris i form av försvagad regeringsduglighet. Att få en svag regering är det sista Sverige behöver i ett läge när omvärlden håller på att bli oroligare än på mycket länge.

Svaga regeringar saknar också förmågan att göra det som måste göras för att skapa ordning och reda i ekonomin. De kommer inte att kunna reformera de strukturer som har överlevt sig själva. Detta leder landet in i en ond spiral nedåt, där svagheten i sig undergräver förtroendet ytterligare.

En annan fara är att vi riskerar att förlora den breda säkerhetspolitiska enighet som traditionellt har kännetecknat svensk politik.

Med Sverigedemokraterna som vågmästare och Vänsterpartiet kanske till och med i regeringsställning slås en extremistisk kil in i denna säkerhetspolitiska enighet. När nu den europeiska sammanhållningen är viktigare än någonsin kräver dessa partier att Sverige ska lämna EU. Det skulle försvaga både Sveriges inflytande och det europeiska samarbetets tyngd. När vi nu behöver mer internationell samverkan med likasinnade stater, riskerar den påbörjade förstärkningen av vårt försvar och utbyggda samverkan med Nato och andra partnerskapsprojekt att offras i någon inrikespolitisk kohandel.

Och när vi nu i förlängningen behöver mer av öppenhet och frihet för att värna den globaliserade värld som hotas, vill dessa partier minska rörligheten och sluta Sverige från omvärlden.

En tredje fara är att extremistiska tolkningsramar och beteenden normaliseras om Sverigedemokraterna ges ett stort röststöd.

Länge var det otänkbart att någon som gjorde anspråk på folkets förtroende i en politisk församling skulle uppträda med metallrör på stan eller beskriva folk som ”halvapor” och hota dem med ”nackskott”. Men det är detta beteende som tolereras med en röst på Sverigedemokraterna. Trots all den kunskap som i dag finns om partiets hårda kärna av sympatisörer och om åtskilliga av dess företrädare.

Under snart fem decennier har vi kanske tagit alltför lätt på de extremistiska yttringarna i vårt samhälle. Debatten har haft en alltför överslätande hållning till kommunisternas totalitära anspråk och till våldskulturen inom extremvänstern. Nu riskerar samma sak att hända när snålblåsten kommer från andra håll.

Den extremvänster finns kvar som ser våldet som ett politiskt vapen och därigenom ställer sig vid sidan av det öppna samhället. Till detta kommer nu alltså en växande nationalistisk extremism som grundas i xenofobi och allsköns grumliga ideologiska föreställningar om ras och etnicitet. I storlek närmar den sig de kommunistiska partierna när dessa var som störst.

De rödröda, rödbruna och brunsvarta extremismerna sammanfaller inte sällan. Det viktigaste gemensamma draget är deras försök att skylla samhällets brister på vissa mer eller mindre väl definierade grupper – kapitalister, invandrare, fascister, jihadister. Och de hämtar styrka ur varandras fanatism och agitation.

Samma idémässiga släktskap ser vi i Marine Le Pens hyllningar till Putin. Hon säger sig betrakta honom som en försvarare av de sanna europeiska värdena och den antiamerikanism som nationalpopulisterna och den yttersta vänstern har gemensamt.

För mig personligen är denna utveckling plågsam att följa. Drivkraften i mitt politiska engagemang har, precis som för så många i min generation, i hela mitt liv varit bekämpandet av totalitära ideologier och frihetsinskränkningar varhelst de kommit till uttryck. Såren efter fascismens och nazismens förstörelse. Det delade Europa där ena halvan hölls fången bakom förtryck och förföljelse. Upplevelserna på ett sönderslitet Balkan där tidigare grannar hade fördrivit och mördat varandra under förevändning av detta grumliga idégods.

Steget mellan Srebrenica och Sölvesborg är mycket långt. Men anständiga medborgare ger helt enkelt inte sin röst till en nationalpopulistisk rörelse som delar ett idéarv med ideologier som har skapat sådant enormt elände och lidande tiderna igenom.

Historien har lärt oss att Europa står starkt och förmår att värna sig mot de yttre hoten så länge vi slår vakt om friheten och det öppna samhällets värden på hemmaplan. Den har också lärt oss vad det kostar i lidande och förstörelse om tilltron till dessa värden sviktar.

Sverige är en del av detta Europa. Vår röst och vårt exempel behövs för att stödja de goda krafterna i Europas institutioner och i andra länder. Det finns tillräckligt många anständiga och genuint demokratiska alternativ att välja på valdagen. Vi ska slippa att vakna upp på måndag och undra över vad som egentligen har hänt med Sverige.

Carl Bildt, utrikesminister (M)